MESTBEHEERPRAKTIJKEN LANDTOEPASSING VERSUS VERGASIFICATIE

MESTBEHEERPRAKTIJKEN LANDTOEPASSING VERSUS VERGASIFICATIE

7-02-2017

Elsevier en Biomass & Bioenergy publiceerden een artikel over de levenscyclusanalyse van broeikasgasemissies van mestbeheerpraktijken: Landtoepassing versus Vergassing.

Uit het onderzoek blijkt dat door de milieueffecten van syngas en biochar, vergassing van mest veel meer kans biedt om schadelijke emissies te verminderen dan landtoepassing!

Artikel Biomassa en Bio-energie_Landtoepassing versus vergassing

Deel